Statut

Temeljem odredbe članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj: 74/14) i članka 16. Statuta HDKDM-a, Skupština HRVATSKOG DRUŠTVA KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I MLADE – Klub prvih pisaca, održana 21 9. 2015. godine u Zagrebu, donijela je čistopis:

 

 

STATUTA HRVATSKOG DRUŠTVA KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I MLADE –                                         KLUB PRVIH PISACA

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu,o zastupanju,izgledu pečata udruge,području djelovanja skladno ciljevima,djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 2.

Naziv je Društva: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade – Klub prvih pisaca.

Pored punog naziva Društvo će koristiti i kraticu HDKDM – Klub prvih pisaca.

Uz hrvatski naziv Društvo će koristiti i engleski naziv: Croatian Writers’ Society For Children & Juvenile – The First Writers’ Club.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

O promjeni adrese sjedišta Društva odlučuje Upravni odbor.

Društvo ima pečat okrugla oblika, promjera 35 mm koji sadrži naziv Društva ispisan polukružno unutar oboda kruga bez dodatka Klub prvih pisaca, te kraticu HDKDM – Klub prvih pisaca u sredini kruga s logo znakom u obliku olovke.

 

Članak 3.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske, a zastupa ga Predsjednik.

 

Članak 4.

Rad društva je javan. Javnost se rada realizira periodičnim obavješćivanjem članova Društva o radu Društva, u pisanoj formi, dostavom pisanih materijala i sudjelovanjem na sastancima Društva.

 

 • CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST DRUŠTVA

 

Članak 5.

Prioritetni cilj konstituiranja Društva je okupljanje književnika koji pišu za djecu i mlade, promicanje njihovih prava i interesa, unapređivanje njihova položaja (statusa) u hrvatskom društvu, poboljšanje materijalnih prava s osnove objave njihovih književnih djela, reafirmacija književnosti za djecu i mlade, približavanje knjige mladim čitateljima, te povezivanje književnika sa svim relevantnim subjektima koji mogu unaprijediti položaj i knjige i pisca na ovim prostorima.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture i umjetnosti.

 

Članak 6.

Radi ostvarivanja ciljeva iz prethodnog članka Društvo će obavljati sljedeće aktivnosti i djelatnosti:

 • Promicati zaštitu materijalnog položaja i ugleda pisaca književnih i srodnih tekstova s područja književnosti za djecu i mlade
 • Raznolikim akcijama unaprjeđivati čitanje književnih djela kod mlađeg uzrasta čitatelja
 • Surađivati sa srodnim udrugama, prvenstveno sa Zajednicom slobodnih umjetnika, te Udrugom dramskih umjetnika u zemlji i izvan Republike Hrvatske
 • Objavljivati književne i stručne publikacije svojih članova s područja djelovanja udruge, sukladno zakonu
 • Organizirati književne susrete, predavanja i književne tribine
 • Unaprjeđivati opći standard pisane riječi namijenjene djeci i mladima
 • Štititi profesionalni integritet i dostojanstvo književnika, te njihovu neovisnost

 

 

 

 1. ČLANSTVO

 

Članak 7.

Članom Društva može postati svaki državljanin (književnik) Republike Hrvatske s navršenih 16 godina života koji piše za djecu i mlade. Članstvo je redovito i počasno. Redoviti članovi plaćaju godišnju članarinu čiji iznos utvrđuje Skupština Društv

Članak 8.

Osoba koja želi postati redovitim članom Društva podnosi zahtjev Upravnom odboru. Počasnim članom društva, na prijedlog Upravnog odbora, postaje državljanin RH koji je svojom djelatnošću dao značajan doprinos na nacionalnom ili međunarodnom području književnosti za djecu i mlade. O imenovanju počasnog člana odlučuje Skupština Društva.

 

Članak 9.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno i ne isključuje mogućnost pripadanja drugim književnim udrugama. Članovi imaju pravo sudjelovati u svim aktivnostima društva, birati ili biti birani u tijela Društva, davati prijedloge i inicijative. Kao obvezu imaju uredno plaćati članarinu, poštivati odredbe Statuta, čuvati ugled Društva te obavljati povjerene im zadatke.

 

Članak 10.

Članstvo u društvu prestaje istupanjem, isključenjem ili smrću te prestankom postojanja Društva kao pravne osobe.

Istupanjem članstvo prestaje kad član pisanom obaviješću obavijesti Upravni odbor da istupa iz društva. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor kada član grubo krši odredbe Statuta ili nanosi štetu ugledu Društva.

Protiv odluke o isključenju član može podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave pisane obavijesti o isključenju. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

 

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– o osobnom imenu , OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 12.

Spor / sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad udruge u cjelini, odnosno, ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova / sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

 1. TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 13.

Tijela upravljanja Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Tajnik

 

Članak 14.

Skupština Društva

 

Skupština društva najviše je tijelo Društva i tvore je svi poslovno sposobni redoviti i počasni članovi. Članovi Društva sudjeluju u radu Društva osobno.

 

Članak 15.

Skupština Društva održava se kao redovita, izborna i izvanredna. Redovita Skupština održava se jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Redovitu Skupštinu saziva Upravni odbor. Izvanredna se Skupština saziva kad to zatraži najmanje 1/3 redovitih članova društva ili kad to zatraži Upravni odbor. Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu Skupštinu najkasnije u roku od 45 dana od zatraženog sazivanja. Ukoliko upravni odbor ne sazove Skupštinu sazvat će je predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1 / 3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

Članak 16.

Poziv na Skupštinu s predloženim dnevnim redom mora se dostaviti svakom članu društva najkasnije 7 dana prije njezina sazivanja.

 

Članak 17.

U nadležnosti Skupštine Društva je:

 • donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna i drugih akata Društva
 • biranje i razrješenje članova Upravnog odbora
 • Imenuje i opoziva likvidatora udruge
 • bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova ako Statutom nije određena posebna većina.

 

 

 

 

Članak 18.

Upravni odbor

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i njegovo upravno tijelo između dviju Skupština. Upravni odbor čine predsjednik Društva, potpredsjednik i još 1 član.

Predsjednik Društva saziva sastanke po potrebi. Upravni odbor društva bira Skupština, a mandat mu je 4 godine.

 

Upravni odbor:

 • Priprema prijedlog Statuta Društva
 • Saziva sjednice Skupštine Društva
 • Upravlja imovinom Društva
 • Podnosi izvješća o radu skupštini Društva
 • Predlaže program rada Skupštini na razmatranje i odlučivanje

 

Članak 19.

Predsjednik društva

Predsjednik društva je ujedno predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik vodi poslovanje Društva i rukovodi njime. Vodi sjednice Upravnog odbora, predstavlja i zastupa Društvo, provodi odluke Skupštine, Upravnog odbora te obavlja druge poslove sukladno Statutu.

Predsjednički mandat traje 4 godine uz ograničenje na najviše dva uzastopna mandata.

 

Članak 20.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na vlastiti zahtjev ili na pisani prijedlog najmanje 1/3 redovitih članova Društva. Odluku o razrješenju donosi Skupština.

 

Članak 21.

Potpredsjednik Društva

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga potpredsjednik. Mandat potpredsjednika je 4 godine i ograničen je na najviše dva uzastopna mandata. Potpredsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata iz istih razloga i po istom postupku kao i predsjednik društva. Isto vrijedi i za člana Upravnog odbora koji nije predsjednik ni potpredsjednik društva.

 

 

Članak 22.

Tajnik Društva

Tajnika Društva imenuje Upravni odbor, a mandat mu je 4 godine. Tajnik operativno provodi zadatke koje mu je odredio Upravni odbor i Predsjednik Društva, a vodi i popis članova udruge.

 

Članak 23.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 • USTROJSTVO DRUŠTVA

 

Članak 24.

Društvo može osnivati podružnice koje djeluju samostalno u skladu sa Statutom. Podružnice djeluju u mjestima izvan sjedišta Društva. O osnivanju podružnice odlučuje Upravni odbor. Podružnice biraju voditelja i donose program rada. Voditelj podružnice dužan je o radu izvještavati Upravni odbor. Podružnice nemaju pravnu osobnost.

 

 • FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE DRUŠTVA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 25.

Društvo je neprofitna organizacija, a novčana sredstva prikuplja iz članarina, donacija i poklona te od dotacija.

 

Članak 26.

Prikupljena sredstva koriste se isključivo za ciljeve Društva. O rspodjeli sredstava odlučuje Upravni odbor. Prihodi i rashodi društva utvrđuju se godišnjim financijskim planom. Financijski plan donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Po završetku godine za koju je donesen plan društva sastavlja se zaključni račun kojim se utvrđuje financijski plan i rezultati financijskog i materijalnog poslovanja. Zaključni račun usvaja Skupština.

 

Članak 27.

Društvo ima blagajnu koju vodi tajnik. On vodi materijalno financijsko poslovanje društva. Financijsku dokumentaciju potpisuje Predsjednik i jedan od članova Upravnog odbora.

 

Članak 28.

Društvo raspolaže imovinom putem žiro računa Društva u skladu sa zakonom.

 

 1. ODNOSI S JAVNOŠĆU

Članak 29.

Isključivo pravo istupanja u javnosti ispred Društva ima Predsjednik društva te osoba koju on ovlasti za istupanje u javnosti.

Osoba za odnose s javnošću obavljat će svoju zadaću u skladu s njegovim napucima, te odlukama Upravnog odbora.

 

 1. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 30.

 

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

 

 1. NADZOR

Članak 31.

 

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je povrijeđen statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

 • PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 32.

Udruga prestaje postojati odlukom 2/3 glasova prisutnih članova na Skupštini ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Društva preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koke imaju iste ili slične statutarne ciljeve. U slučaju prestanka postojanja temeljom odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

članak 33.

Likvidator

Likvidatora Društva bira i razrješava Skupština.

Likvidator može biti fizička / pravna osoba koja ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

 

 

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 34.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

Članak 35.

Pitanja organizacije, postupanja i nadležnosti koja nisu utvrđena ovim statutom mogu se odrediti pravilnicima i poslovnicima koje donosi i usvaja Upravni odbor.

 

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

 

U Zagrebu 2015. godine

 

 

 

predsjednica HDKDM-a:

Silvija Šesto, predsjednica

 

——————————————————————————————————————————————————————–

 

Temeljem odredbe čl. 13. i čl. 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj: 74/14) i članka 16. Statuta HDKDM-a, Skupština Hrvatskoga društva književnika za djecu i mlade – Klub prvih pisaca, održana dana 25. veljače 2017. godine u Zagrebu, donosi:

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKOGA DRUŠTVA KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I MLADE – Klub prvih pisaca

 

Članak 1.

Članak 16. st. 3. mijenja se i glasi:

„Ako u zakazano vrijeme nije prisutno toliko članova, dakle, ako nema kvoruma, Skupština se odgađa za 10 dana i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje 30 članova Skupštine. Glasovanje u Skupštini je javno s time da Skupština može odlučiti i o tajnom glasovanju.“

Članak 2.

Članku 17. st. 1. mijenja se i glasi:

„Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i njegovo upravno tijelo između dviju Skupština. Upravni odbor čine predsjednik Društva, potpredsjednik i još 3 člana.“

Članak 3.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga potpredsjednik. Mandat potpredsjednika je 4 godine i ograničen je na najviše dva uzastopna mandata. Potpredsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata iz istih razloga i po istom postupku kao i predsjednik društva. Isto vrijedi i za tri preostala člana Upravnog odbora koji nisu predsjednik ni potpredsjednik društva.“

Članak 4.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom donošenja.

Zagreb, 25. veljače 2017.

Predsjednica HDKDM-a:

Snježana Babić Višnjić, književnica

Potpredsjednica HDKDM-a:

Silvija Šesto, književnica

 

Share This: